برای درک نظریه‌ای که می‌خوانید و می‌شنوید،

باید حداقل شناختی از شخصی که آن را ارایه کرده داشته باشید.

 

یاحق