مراقب تاییدهای بی‌موقع که از اطرافیانت دریافت می‌کنی باش،

گاهی دلیل توقف یا سقوط، همین تاییدهاست.

 

یاحق