هرچه روابط، نزدیک‌تر و عمیق‌تر باشد،

مسئولیت و تعهد بیشتر است.

 

یاحق