اگر یک بار در شبانه‌روز می‌خندید،

شما مشکل جدی ندارید.