گاهی لازم است باورهای خود را بُو کنیم،

             تا متوجه کهنه شدن آنها بشویم.