برای راه یافتن به بینش و بصیرتِ درون نیاز به خلوت است

خلوت یعنی:

ترک روابط زحمت‌رسان و بیمارگونه.
ترک پیوندهای غیر لازم.

خلوت به معنای بریدن از انسانه

ا نیست. بریدن از غیر است، غیر، اجنبی و بیگانه نیست.
غیر یعنی کسی که نیازی به ارتباط با او نیست. غیر یعنی مزاحم
مولوی می‌گوید برای راه یافتن به بصیرت و بینش درونی باید خلوت را انتخاب کرد.
خلوتی که مورد نظر مولوی است، گوشه گیری و انزوا نیست. خلوت به معنای دورشدن از انسانهایی است که بی‌خود به پروپای این و آن می‌پیچند.

خلوت یعنی جداشدن از فعالیتهای بی نفع و فایده‌ی ذهن و فکر و حافظه.

فراگیری بینش نیاز به همه توجه و انرژی شما دارد و آن زمان که بینش و بصیرت محقق شد جراحت روح ساقط می‌شود.

انسان روشن ضمیر تابع و وابسته دیگری نیست. با چشم و گوش خود جهان را رصد می‌کند.

یاحق