ازمن به خودم نصیحت که برای اشتباه و خطای دیگران خودت را ناراحت نکن و به دردسر نیانداز، هرچند به تو نزدیکند.

ماشه رشد را درد میکشد گرچه پختگی میخواهد استفاده از تجربه دیگران و البته همان هم نیاز به گذرزمان دارد بنابراین زور اضافه نزن  اشتباه دیگران را تصحیح کنی چون بیش از آنکه منفعتش به تو برسد ضررش عایدت میشود.