رابطه جاندار است، پس مانند هرجانداری نیازمند تغذیه مناسب است.

مقوی‌ترین خوراک رابطه اعتماد است.

اگر این خوراک مسموم یا قطع شود، رابطه می‌میرد.

 

یاحق