همه دانش و آگاهی ما باید به جایی ختم شود که بتوانیم،

 

 به‌اندازه و به‌موقع را بشناسیم.

 

پیمان احتشام‌زاده