پذیرفتن اشتباه شرمندگی ندارد،

پله اول موفقیت( در هر زمینه)

 

پذیرش خطاهای گذشته است.