دستاورد ادبیات

ادبیات به من شهامت می‌دهد.

ادبیات به من ثابت می‌کند در مواجهه با جبر دوران اختیار و حق انتخاب با من است.

ادبیات به زندگی معنای جدید می‌دهد.

با ادبیات معنی را می‌شود معنی کرد.

یاحق