گاهی به دانش‌مان دلگرم می‌شویم، به آن اعتماد می‌کنیم و حتی در مرتبه‌ای به آن اعتقاد پیدا می‌کنیم.

اما تا دست به کار نشویم بالاترین سطحِ دانش، باورِ قلبی و قوی‌ترین اعتقاد برای‌مان کار نمی‌کند.

چقدرحرف؟ چقدر شعار؟چقدر ایده؟ چقدر معلومات؟ تاکجا؟ تاکِی؟

اطمینان دارم همه‌ی دانشِ بشری فقط به عنوانِ نقطه شروع قابل اعتنا می‌باشد و آنچه قابل توجه است، عمل است، عمل.

عمل ما را از نقطه شروع حرکت می‌دهد.

“عمل یک وِردِ جادویی است”

به زعم من تنها با ده‌درصد از دانش اندوخته‌مان می‌توانیم رشد را هرچند کم و کوچک شروع کنیم.

ضمانت موفقیت عمل از روی دانش است نه دانشِ انباشته.

یاحق