زبانِ‌دل لهجه ندارد

زبانِ‌دل خنده‌اش، گریه‌اش، صدیق است.

زبان‌دل لاف نمی‌زند.

زبان‌دل نمایش نمی‌دهد.

زبان‌دل به رُخ نمی‌کشد.

زبان‌دل ارتباطش واژگون نیست، صادق است، حتی با غیر.

زبان‌دل خنده‌هایش آزاررسان نیست، گریه‌هایش گُول نمی‌زند.

زبان‌دل دستور نمی‌پذیرد.

زبان‌دل هیچ سدّی ندارد.

زبان‌دل سورمه می‌کشد‌، کور نمی‌کند.

زبا‌ن‌دل اُطو کشیده نیست ولی جذبت می‌کند.

زبا‌ن‌دل بی درخواست، اعتراف می‌کند.

زبا‌دل در همسایه‌گی زبانِ‌سَر است، فاصله‌شان تنها یک وجب است امّا تفاوتش از مریخ است تا ونوس.

زبانِ‌دل به ارتباطاتِ ما شتابِ بیشتری می‌دهد

یاحق