عقب‌نشینی از لحظه‌ی پردرد اکنون سبب التیام یا تخفیف درد نمی‌شود، تنها موجب می‌شود عامل درد موقتی پنهان شود.
این عقب نشینی یا فرار فقط راهمان را بلندتر می‌کند. یا بدتر اینکه به درد دیگر پناه ببریم.
به هر حال روبرو شدن با ماجرا قطعی است کمی دورتر یا دیرتر، هویت آن دگرگون نمی‌شود چه‌بسا آن را سخت‌تر و مقاوم‌تر می‌کند‌‌‌.