برخی تصور می‌کنند زندگی دارالتجاره ای بیش نیست، بده بستانی بکنند و بگذرند، در حالی که اگر عقاب وار نگاه کنند خواهند فهمید زندگی یک قمارخانه است قمارخانه ای که همیشه فرصت بازی به دست تو نمی‌افتد، فقط گاهی امکانش را پیدا میکنی آن هم اگر قاعده بازی را بلدباشی
آن هم اگر دست آخر را ببازی و بزنی به سیم آخر.
می دانی سیم آخر چیست؟ همه خیال میکنند که سیم آخر ساز است. حتا یک نوازنده بی سواد روی صحنه زد به سیم آخر تارش گفت:این‌هم سیم آخر! اما سيم آخر یعنی وقتی میرفتند قمار، سکه زرشان را که میباختند جیبشان را میگشتند آخرین سکه سیم را هم به قمار میزدند. میزدند به سیم آخر به امید بردن همۀ هستی یا به باد دادن آخرین سکه نیستی.