حتما شده دوستی، خویشی، آشنایی که سالهاست می‌شناسی‌اش سوال بی‌ربطی ازتو بپرسد، تو فلان جا بودی؟  چنین حرفی زدی؟  این کار را تو کردی؟

سوالی که از شدت بی‌ربطی‌اش به تو و شخصیت و زندگی زیسته‌ات زبان در دهانت قفل می‌کند، آه میکشی، لبانت را روی هم فشار میدهی چانه‌ات منقبض می‌شود، تاسف می‌خوری به حال خودت به حال او به حال رابطه‌تان.

هر پاسخ، توضیح و توجیهی هرچند کامل خطا به نظر می‌رسد.

نفس عمیق می‌کشی و با آه نفست را پرتاب می‌کنی و به بی اعتباری رابطه‌ات افسوس می‌خوری.

لازم نیست چیزی بگویی

جواب بی جواب، فقط چشمانت را ببند