دور نشو، فاصله بگیر

این بی‌سلیقه‌گی نیست

مغزهای به هم چسبیده کج‌فهمی می‌زایند

می‌گویند احتیاط شرط عقل است، من می‌گویم عاقل خوش سلیقه است.