اگر آگاهانه نه بیمارگونه، احمقانه بودن یک ارتباط را درک کردید، هرگز تحت تاثیر عقیده اجماع و اکثریت تن به آن رابطه ندهید.

انسانی که به روشنی درک کرده رابطه‌ای بی ارزش چه بسا مضر است، با این اوصاف خود را به آن رابطه سمی وامی‌دارد در واقع بخشی از وجود خود را مسموم و به تبع آن به کیفیت زندگی خود آسیب می‌زند.