برای نوشتن، به مسائل خودتان بپردازید.

هرآنچه نسبت به آن شناخت دارید، حِس دارید، علاقه دارید.

دنبال چیزهایی‌که برای دیگران جالب آمده است نروید، چون مسئله شما نیست و تجربه آشکار و مشهود ندارید.

پس آنها را ننویسید.