۱-برای درک شادی باید غم را به معنای واقعی تجربه کرد.

۲-محبتی که با محاسبه باشد معامله است.

۳- به این جمله مرسوم که برای عرض تسلیت گفته میشود کمی فکر کنیم : غم آخرتان باشد.

غم جزیی از زندگی است برای رسیدن به آخرین غم باید مُرد.


۴-کسیکه برای تایید گرفتن از دیگران خودش را قربانی میکند با هزاران دوست‌، تنهاست.


۵اعتبار رفاقت به قدمتش نیست، سنگ محک رفاقت صداقت است.

۶- برخی هیچوقت متوجه نمیشوند که همسر،
یعنی: هم سَر. یعنی: هم سِر


۷-بعضی اتفاق‌ها تند تند نمی‌افتد نیاز به زمان دارد. مانند دوست داشتن و دوست داشته شدن پس عجله نکنیم.

۸-هرکس حرف و عملش یکی است، میتواند آدم درستی نباشد.

۹-غرور در خجالتی‌ها مستتر است.

۱۰-اگر حرفِ به درد بخوری برای گفتن نداری حتما گوشت را برای شنیدن تربیت کن.

یاحق